CSRD Academy

– Utbildning, guidning och implementering i ett!

CSRD Academy ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i att redovisa enligt CSRD och den nya rapporteringsstandarden ESRS. Du kommer under kursen att få praktiskt stöd att komma i gång med att utveckla och implementera det nya regelverket i din verksamhet. Utbildningen hålls digitalt och ger dig kunskap, stöd och implementering i ett!

Från och med 2024 börjar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) att gälla. Med den nya lagen kommer betydligt mer omfattande krav än idag att gälla för företag. Regelverket kommer att påverka de flesta företag – direkt eller indirekt. De som inte direkt omfattas av redovisningskraven kommer i stället att behöva rapportera data och information till kunder och leverantörer som omfattas i den egna värdekedjan.

Utbildningen genomförs under fyra halvdagar utspridda under en månad med undervisning, grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Deltagarna utvecklar det interna arbetet med CSRD parallellt med utbildningen genom hemuppgifter, tillämpning av teori och individuellt arbete. Allt avslutas med tillfälle för diskussion och rådgivning kring olika problem och frågeställningar.

Du får bland annat lära dig vad lagen innebär för ditt företag, vad som ska redovisas, hur det ska redovisas och hur du ska hantera kraven på dubbel väsentlighetsanalys och risker.

Utbildningen består av fem moment:

1. Introduktion till CSRD

 • Vad är CSRD och hur ser strukturen ut
 • Den nya standarden för hållbarhetsredovisning ESRS
 • Vilka omfattas av CSRD
 • Vad behöver finnas med i redovisningen och hur informationen ska tas fram
 • Krav på granskning av revisor
 • Koppling till andra ramverk och redovisningskrav
 • Generella redovisningsprinciper
 • Generella krav, upplysningar och information
 • Krav på datainsamling

2. Väsentlighetsanalys och kartläggning

 • Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS
 • Kartläggning av organisationens värdekedja

3. Genomförande av redovisning

 • Redovisning av väsentliga hållbarhetsaspekter
 • Planering, GAP-analys, Hållbarhets-Due-Diligence, intern styrning och datahantering
 • Redovisning enligt de ämnes- och sektorspecifika standarderna
 • Val av upplysningar utifrån väsentlighetsanalys
 • Kvalitativa och kvantitativa upplysningar
 • Krav på redovisning och redovisningsstruktur

4. Implementering av arbete i verksamheten

 • Uppsamling och sammanfattning av analys, kartläggning och genomförande
 • Planering av projekt – ambition, övergripande planering, handlingsplan, organisation, engagemang, kommunikation
 • Implementering av nya processer och rutiner i den befintliga verksamheten
 • Hur kan arbetet skapa maximalt med affärsvärde?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag

5. Rådgivning och handledning

 • Grupphandledning kring kursens innehåll
 • Diskussion kring generella och företagsspecifika utmaningar och problem
 • Frågeställningar som kommit upp under kursen
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag

Kursmål

 • Kommit i gång med att planera, utveckla och implementera arbetet i ditt företag med att redovisa enligt de nya kraven i CSRD
 • God kunskap och förståelse för hur ditt företag behöver arbeta vidare för att redovisa enligt de nya kraven i CSRD
 • God förståelse för hur ditt företag kan skapa affärsnytta av arbetet
 • God kunskap om CSRD och de krav direktivet ställer på ditt företag
 • God kunskap om den nya standarden för hållbarhetsredovisning ESRS

Målgrupp

 • Alla företag – stora som små
 • Ansvariga funktioner för hållbarhetsredovisningen, så som
 • Hållbarhetschef, hållbarhetsansvarig och hållbarhetssamordnare
 • Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller
 • Kommunikationschef, IR, kommunikatör
 • Strategiska funktioner som påverkas, så som HR-chef, miljöchef, affärs- och verksamhetsutvecklingschef, CIO och inköpschef
 • Övriga intresserade

Utbildningstillfällen

Utbildningen är helt digital för att skapa största möjliga tillgänglighet för deltagande företag. Den är uppdelad i fem olika kursmoment utspridda under en månad för att stärka tillämpningen av kunskapen i den egna verksamheten. Kursen genomförs under två tillfällen under hösten – oktober och november. Kursdatum ser du här nedan:

 • Dag 1 – 15 november 09-12
 • Dag 2 – 22 november 09-12
 • Dag 3 – 29 november 09-12
 • Dag 4 – 4 december 09-12
 • Dag 5 – 12 december 09-12

Varje kursdag pågår mellan kl. 09–12.

Kursavgift

Pris per deltagare: 18 000 kr/deltagare

Kursledare

Per Löfgren

Per Löfgren är expert på hållbar affärsutveckling, hållbarhetsstrategier och hållbart företagande. Han har lång erfarenhet av att utveckla och leda hållbarhetsarbete i stora och medelstora företag som hållbarhetschef, miljö- och kvalitetschef och affärsutvecklingschef. Per stödjer organisationer med bland annat kompetens- och verksamhetsutveckling, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser, gapanalyser, hållbarhetskommunikation och hållbarhetsredovisningar. Per är en uppskattad föreläsare och workshopledare.

Mårten Sjölin

Mårten Sjölin är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare, inspiratör och moderator inom hållbarhet och hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Han har en bred erfarenhet som bland annat management-konsult, hållbarhetschef och VD för ett konsultföretag inom hållbarhet. Mårten stödjer organisationer med bland annat kompetens- och verksamhetsutveckling, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser, gapanalyser, hållbarhetskommunikation och hållbarhetsredovisningar.